Jaipur Palace

Jaipur Palace Restaurant


Restaurant Jaipur Palace, Ctra N340, km194,7
Marbella
malaga 29604 Spain

jaipurpalacemarbella.com